Blog

Inne tematy

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej (1 stycznia 2018r.)

3 stycznia 2018, Autor: Pro Rachunkowość

Już od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie ważne zmiany w sprawozdawczości budżetowej. Zmiany wchodzą na mocy rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i Finansów wydanego 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości i planów kont dla jednostek: budżetu państwa, jednostek budżetowych, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP. Rozporządzenie można znaleźć w Dzienniku Ustaw z 2017 roku pozycja 1911. Wprowadzono w nim wiele zmian dostosowawczych do zmienionych przepisów innych ustaw czy też rozporządzenia porządkujące.

Co oznaczają zmiany dla jednostek?

Ponieważ rozporządzenie chodzi w życie już 1 stycznia 2018 roku zostało bardzo mało czasu, aby się przygotować na zmiany. Rozporządzenie będzie miało zastosowanie do sprawozdań finansowych za rok 2018. Dlatego też sprawozdania za rok 2017 trzeba sporządzić według „starych” zasad. Jednak zmiany trzeba będzie uwzględnić w polityce rachunkowości jednostek już od dnia ich obowiązywania, czyli od 1 stycznia 2018 roku.

Zmiany w treści rozporządzenia

Rozporządzenie wprowadza dwa rodzaje zmian w samej treści rozporządzenia jak i w załącznikach. W treści rozporządzenia zmieni się między innymi:

– konieczność wprowadzenia definicji jednostki nadrzędnej,

– zasady ujmowania przez państwowe jednostki budżetowe dochodów i wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich w kwotach faktycznie zrealizowanych na rachunkach bankowych dochodów lub wydatków budżetowych w danym roku budżetowym,

– usunięty został przepis szczególny pozwalający na powierzenie prowadzenia rachunkowości placówki zagranicznej innej placówce,

– wprowadzono obowiązek sporządzania bilansu z wykonania budżetu państwa

– wprowadzono obowiązek publikowania sprawozdań finansowych przez jednostki do 10 maja roku kolejnego za rok poprzedni, na stronie BIP jednostki.

Zmiany w załącznikach do rozporządzenia

Tutaj także nastąpił szereg zmian. Między innymi jest to: zmiana w opisie zasad funkcjonowania niektórych kont w planie kont budżetu JST, planie kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych i planie kont placówek.

20 + 18 =